Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.

den otevřených dveří

biologie
svět vědy

31.10.2014

24. 10. 2016, 9:00–15:00

Místo konání: Vídeňská 1083, Praha 4 Budova F
Kontakt:
Organizační záležitosti:
Leona Krausová, tel.: 241 063 215, e-mail: office@img.cas.cz

Ing. Ilona Dita, tel.: 241 063 227, e-mail: ilona.dita@img.cas.cz

Odborné záležitosti: RNDr. Petr Dráber, DrSc., tel.: 241 062 468, e-mail: draberpe@img.cas.cz


Registrace:
V případě početnější skupiny zájemců je nutná.
 

 

Témata exkurzí

 
Prohlídka laboratoří, ukázky typických experimentů v oblasti molekulární genetiky, imunologie, buněčné biologie, virologie, prohlídka posterů a diskuse k vybraným tématům, přednášky
 
 • Analýza nukleových kyselin na DNA čipech. Zájemcům bude vysvětlen princip analýzy nukleových kyselin na DNA čipech a metody kvantitativní PCR (RTqPCR). Během prezentace budou popsány rozdíly mezi celogenomovou expresní analýzou, genotypováním DNA.
   
 • Konfokální mikroskopie a průtoková cytometrie. Princip fluorescenční a konfokální mikroskopie. Získávání 3D mikroskopického obrazu pomocí konfokálního mikroskopu. Využití průtokové cytometrie.

 

 • Ultrastrukturální tomografie buněk. Princip pokročilých metod přípravy buněk a tkání pro elektronovou mikroskopii. Demonstrace tomografie buňky se značenými molekulami.  

 • Sledování vnitrobuněčných struktur pomocí fluorescenční mikroskopie. V krátké teoretické přednášce bude vysvětlen princip, jak lze pomocí fluorescenčních značek sledovat jednotlivé struktury uvnitř savčích buněk. V praktické ukázce pak budou zájemci ve fluorescenčním mikroskopu pozorovat cytoskeletální struktury označené specifickými protilátkami a fluorochromy. Dále bude předvedeno, jak lze sledovat dynamiku cytoskeletu v živých buňkách s využitím GFP-značených proteinů.


 • Hledání jehly v kupce sena. Zájemcům bude vysvětlen princip vyhledávání nových léků pomocí nejmodernějších technologií s vysokou propustností (high-throughput screening). Hledání chemických sloučenin, které by svými vlastnostmi překonaly současné léky, představuje náročný úkol. Svým rozsahem a složitostí jej lze přirovnat ke hledání jehly v kupce sena a bez využití nejmodernějších technologií je v podstatě neuskutečnitelný. Zájemcům představíme technologické zázemí a myšlenkové přístupy, které ve vyhledávání nových léků využíváme, a mimo jiné i názorně předvedeme robotické zařízení, které je schopné zpracovat až stovky tisíc vzorků za den.
   
 • Ryby jako nástroj pro studium krvetvorby obratlovců.
  Zájemcům budou vysvětleny základní mechanismy krvetvorby obratlovců a bude jim představen modelový organismus Dánio pruhované (Danio rerio neboli zebřička) ze třídy ryb. Dovědí se o přednostech tohoto modelu v rámci studia krvetvorby obratlovců a zúčastnéí se exkurze do rybích chovů. Dále jim budou ukázány kompletně průhledné rybky linie „casper“ a bude jim vysvětlena možnost použití těchto mutant při výzkumu kmenových buněk.
   
 • Geneticky modifikované myši jako nástroj výzkumu rakoviny střeva. Zájemcům bude v krátké přednášce vysvětlena problematika rakoviny tlustého střeva a možnosti studia tohoto onemocnění na myším modelu včetně testování léčebných substancí. Dále bude následovat praktická prohlídka histologické laboratoře a vysvětlení procesu izolace tkání, zalití do parafínu, tvorby histologických preparátů a imunohistochemického barvení specifickými protilátkami. Zájemci budou mít možnost si některé části procesu sami vyzkoušet.
   
 • Po stopách zmraženého střeva. Ukázka techniky přípravy a mražení myších tkání v laboratorní praxi s demonstrací využití této metody pro vědecké účely.

 

 • Nové technologie sekvenování DNA. Zájemcům budou vysvětleny principy sekvenování DNA klasickou Sangerovou metodou a budou seznámeni s novými technologiemi sekvenční analýzy, které umožňují rychlejší a levnější postup při studiu genomů a exprese genů nejrůznějších organizmů včetně člověka.

 

 • Retroviry a jejich využití při přenosu genů. Zájemcům bude vysvětlen životní cyklus retrovirů a způsoby, kterými lze retrovirus využít jako vektor pro přenos genů, genetické modifikace živočichů nebo genovou terapii. Názorně budou předvedeny buněčné kultury, jejichž vlastnosti byly modifikovány vnesením retroviru.
   
 • DNA – nosič dědičné informace. Zájemcům bude vysvětleno, co je to DNA, a před jejich očima bude DNA vysrážena z roztoku. Dále bude předvedena DNA typizace a určení původu forem genů.


Pozn.:
Návštěvníci se při vstupu do budovy zapíší do prezenční listiny a budou uvedeni do přednáškového sálu. (Po dobu prohlídek bude k dispozici šatna.)
Skupiny (10–15 osob) si vyberou (pokud možnosti dovolí) laboratoře, o jejichž prohlídku mají zájem, a budou jim určeny časy jednotlivých prohlídek.
Přechody mezi laboratořemi budou zajišťovat průvodci.

 

 

Témata přednášek

 

 • Buněčné dělení a rakovina. V krátké prezentaci budou zájemcům vysvětleny základní principy jaderného a buněčného dělení a jejich vztah ke vzniku rakoviny.
   
 • Žírná buňka – ochránce i zabiják. Návštěvníci budou seznámeni s jednou z méně známých, ale důležitých buněk imunitního systému; jakou mají úlohu v alergiích, jak jsou důležité při ochraně organismu před infekcí, ale také jak jej mohou i zabít.


 
 

PRACOVIŠTĚ VESTEC (KAMPUS BIOCEV)

Místo konání: Průmyslová 595, Vestec
Kontakt: 

Organizační záležitosti:
Mgr. Libor Daněk, tel.: 325 873 246, e-mail: libor.danek@img.cas.cz

Odborné záležitosti: RNDr. Petr Dráber, DrSc., tel.: 241 062 468, e-mail: draberpe@img.cas.cz

Registrace: V případě početnější skupiny zájemců je nutná.

 

Témata exkurzí

 

NÁRODNÍ VÝZKUMNÁ INFRASTRUKTURA „ČESKÉ CENTRUM FENOGENOMIKY“

 • Jak se manipuluje s geny a jak se dělá transgenní myš
 • Jak geny fungují – myší klinika
 • Histologie a patologie

 Více informací o ústavu naleznete na www.img.cas.cz
 

 

 

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.  


Hlavním předmětem činnosti ústavu je vědecký výzkum v oblasti molekulárních a buněčných základů dědičnosti a vývoje, genetických podkladů závažných onemocnění (nádorová onemocnění, autoimunitní choroby a alergie), biologie normální a zhoubně transformované buňky, imunitních dějů a evoluce genomů. V této souvislosti se rozvíjí výzkum vybraných retrovirů, onkogenů, povrchových buněčných receptorů, jaderných struktur, cytoskeletu a další. Svou činností ústav přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi.
3.10.2016

AV ČR

Webmaster: webmaster@cas.cz